Stomatologia

Medycyna estetyczna i kosmetologia


Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną
na zdrowie ludzi i na środowisko

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021  poz. 623/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

W jednostce występują następujące urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące;

·       aparat do zdjęć wewnątrzustnych  CS 2100 firmy Carestream - DECYZJA nr 460/2019r.
z dnia 10 października  2019 roku,

·       aparat do zdjęć panoramicznych PaX-i firmy Vatech – DECYZJA nr 111/2019r. z dnia 22 lutego 2019 roku.

 

 

Jednostka posiada zezwolenia na uruchomienie Pracowni RTG - DECYZJA nr 459/2019r. z dn.10 października 2019r.

 

 

Jednostka przed uruchomieniem Pracowni RTG miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatu – na podstawie wyników stwierdzono, że dawka graniczna promieniowania jonizującego
nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń  ogólnodostępnych  oraz 3 mSv/rok  dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.

 

Jednostka podlega kontroli Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach,
40-957 Katowice, ul. Raciborska 39  - Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony
przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. 2020 poz. 2313) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy
ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2020 poz. 2300) Pracownia RTG  w/w jednostce 
jest terenem nadzorowanym.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii środowiskowej ID:899
INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ LABORATORIUM DOZYMETRII ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków.
–  zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej  6 mSv,  personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące „B”.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego

/ Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20 mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

 

Uwaga:

•        na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność

w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

•        Pracownia RTG nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.